Go Back Up

Norsk kommune omsetter vanndata til handling ved hjelp av AI-analyse

11.mai.2023 18:02:11 • Skrevet av: InfoTiles

Den norske kommunen Lillestrøm har 87 500 innbyggere og ligger ved sammenløpet av tre elver (Glomma, Nitelva og Leira) som skaper Nord-Europas største innlandsdelta, omgitt av naturreservatet Øyeren. 

For miljøingeniørene i Lillestrøm kommune representerer vannet både et vell av rekreasjonsmuligheter og en utfordring når det gjelder å beskytte vassdrag, håndtere avløpsvann og beskytte innbyggerne, både mennesker og dyreliv, mot flom.

Kommunen hadde allerede infrastrukturen på plass for å håndtere vannstrømmer og tilhørende utstyr. Teamene opererte basert på værmeldinger og nye miljøforhold for å starte og stoppe pumper, åpne sluser, reparere utstyr og samle inn data. Hele prosessen var imidlertid reaktiv, og informasjonen de hadde å jobbe med, var ofte upresis, ukoordinert og noen ganger for sen til å være nyttig.

Asgeir Hagen, sivilingeniør, og hans kollega Erlend Berg, virksomhetsarkitekt, som begge jobber for Lillestrøm kommune, innså at problemet handlet like mye om vann som om data. Tidligere samarbeidet de med tredjepartsorganisasjoner for å skaffe miljødata til et avfallshåndteringsprosjekt. Prosessen var kostbar, og informasjonen de samlet inn hadde begrenset levetid og kunne ikke brukes utover det spesifikke prosjektet. Berg oppsummerte problemet og hovedtrekkene ved den ønskede løsningen slik: "Vi fikk data for en kort periode, noe som kostet oss mye penger. Etter en stund måtte vi gjøre den samme øvelsen på nytt."

Lillestrøm Kommune - Asgeir Hagen - croppet

Asgeir, sivilingeniør i Lillestrøm kommune (Norge)

De trengte en bedre måte å samle inn og analysere mer allment nyttige data på; en strøm av oppdatert informasjon som ville gi et levende bilde av forholdene i hele regionen og en fleksibel, tilpasningsdyktig måte å sortere og analysere disse dataene på for å støtte handlingsrettede tolkninger og informerte beslutninger. Berg sa: "Det vi trengte, var en kontinuerlig strøm av sanntidsdata som gjorde det mulig for oss å se trender og forutsi kommende hendelser, både for å iverksette tiltak som kommune og for å informere eller varsle innbyggerne i Lillestrøm."

Omsette data til handling

InfoTiles er bygget på Microsoft Azure og samler sanntidsstrømmede data fra Azure IoT-sensorer (tingenes internett) i komplekse overvåkingsnettverk, kobler sammen vedlikeholdsutstyr, integrerer kontrollsystemer og bruker åpen kildekode-koblinger for å samle inn og dele data med tidligere silomiljøer.

InfoTiles-plattformen kan ta inn data fra en hvilken som helst kilde og enkelt legge til, fjerne eller konfigurere andre datakilder. Hagen og Berg inkorporerte en database for å kartlegge og spore nøkkelfunksjoner i Lillestrøms vann- og avløpsnett, for eksempel vanntemperaturer og vannstrømmer, og den nåværende statusen til rundt tre millioner meter rør. 

Det er viktig for kommunen å vedlikeholde den eksisterende infrastrukturen for innbyggerne, og i dag skiftes i gjennomsnitt 2 % av rørene ut hvert år på grunn av skader. Men ved å fjernovervåke og forutsi hvilke rør eller pumper som må skiftes ut, kan ingeniørene ta mer informerte og proaktive beslutninger før de sender arbeidere til stedet. Dette sparer tid og penger ved å identifisere problemet umiddelbart og sende ut de rette mannskapene med den informasjonen de trenger.

Å fikse en enkelt rørlekkasje på 500 milliliter per sekund kan forhindre et tilbakevendende månedlig tap i størrelsesorden 2600 euro. Siden Norge har et gjennomsnittlig vanntap på 30-40 % på grunn av lekkasjer i rørene, kan besparelsene bli betydelige.

InfoTiles Digital Water - An overview-high (2)InfoTiles' innovative digitale analyseplattform spenner over hele vannverdikjeden og bruker sanntidsanalyse og maskinlæring for vannforvaltning.

Ved hjelp av InfoTiles kan ingeniørteamene spore andre variabler som luftforurensning og til og med legge til data fra trafikksensorer for bedre å forstå virkningen av flom eller andre nødsituasjoner, og føre analysen tilbake til trafikkstyringen. Hagen sa: "Vi har ultralydsensorer for å måle høyden på elvene og også måle luftforurensning. Vi har også gassdetektorer og temperatursensorer på vannpumper for å overvåke og administrere de 3 millioner meterne med rør. Alle dataene mates inn i InfoTiles slik at vi kan gjøre beregninger, fokusere innsatsen for størst mulig avkastning og iverksette tiltak."

Digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune, Torbjørn Pedersen, legger til: "Dette prosjektet har skapt verdifull innsikt gjennom trinnvise, men smarte investeringer. Det gir begrunnelse og bevis for IoT-konseptet og viser hvor viktig digital kompetanse er i alle deler av organisasjonen."

Med InfoTiles-plattformen målrettes tekniske arbeider med større nøyaktighet, noe som betyr at smartere beslutninger om vedlikehold og reparasjoner kan tas og prioriteringer identifiseres bedre. Ingeniørteamet har sett et løft i effektiviteten og effektiviteten i driften, og i sin tur en forbedring av sikkerheten og trivselen til innbyggerne i Lillestrøm.

De proaktive tiltakene som plattformen muliggjør, sparer også innbyggerne for tid og penger. For eksempel kan stigende vann som truer med å oversvømme en bro, gjøre en viktig trafikkvei ufremkommelig. Tidlige varsler fra strømnings- og nivåsensorer oppstrøms, kombinert med værsensorer og prediktive trafikkalgoritmer, gjør det mulig for arbeiderne å omdirigere trafikken på forhånd med skilting og justere signalene. På denne måten unngår man for lange omkjøringer fra stengte veier som tidligere har plaget bilister og ikke minst nødetatene.

Lillestrøm er en ung, moderne kommune som har en sterk kommunikasjonsinfrastruktur, inkludert Norges første trådløse 5G-nettverk, noe som har vist seg å være en stor fordel i utrullingen og driften av InfoTiles-løsningen.

InfoTiles-miljøet er i stor grad teknologi- og nettverksagnostisk, noe som betyr at det ikke har bindinger eller preferanser til bestemte mobilnett eller leverandører, men 5G gir fleksibilitet og bidrar til å støtte utbredt og rask distribusjon av sensorer og telemetrienheter i mange sammenhenger og scenarier. 
En av de mest populære sidene på kommunens nettsted er for eksempel badetemperaturen i elver og innsjøer. Berg innså at arbeidet med InfoTiles-programvaren kunne automatisere og forbedre denne opplevelsen med oppdaterte data om badeforhold, vannkvalitet og temperatur: "I fjor vår tok vi i bruk ni sensorer for å måle temperaturen i rekreasjonsområdene med badefasiliteter. Vi la inn dataene via InfoTiles-plattformen og presenterte informasjonen umiddelbart på innbyggerportalen", sier Berg.

Samarbeid gjennom sikker deling av informasjon

Denne umiddelbare tilgangen til data er bra for badegjestene, men det gjorde også kommunen oppmerksom på et bredere behov for enkel tilgang til et vell av data for et bredt spekter av brukere og scenarier. Kommunen trengte en enkelt plattform med kraftige, tilpasningsdyktige grensesnitt som kunne bidra til å gjøre rådata om til målrettet, tilgjengelig og anvendelig informasjon.

Vi trengte ikke å bruke én plattform for dataene, en annen for visualisering og en tredje for å forstå det hele. Med InfoTiles-løsningen bygget på Azure har vi en ende-til-ende-løsning fra IoT-sensorer til visualisering; prinsippet om å handle på grunnlag av fakta er nærmere oss enn noen gang.

 

Erlend Berg, Virksomhetsarkitekt / Lillestrøm kommune

 

Når InfoTiles-plattformen samler inn og koordinerer data, bidrar den til å frigjøre arbeidstakere fra skrivebordene og handle mer effektivt og responsivt ved å bruke mobile enheter i felten.

I enhver slik storstilt dataoperasjon er sikkerhet et problem, men Berg ble forsikret om at input fra InfoTiles kan håndteres gjennom eksisterende sikkerhetsretningslinjer og prosedyrer: "En bekymring for oss var den potensielle sikkerhetsrisikoen ved å sende disse dataene utenfor våre egne servere. Vi ble oppmuntret av at tilgangen til all denne informasjonen i InfoTiles-løsningen styres av vår egen Azure Active Directory, som vi har full kontroll over."

Hagen og Berg er begeistret for fremtiden og det gjensidig fordelaktige potensialet ved å dele data med andre kommuner som tar i bruk slike systemer. "Jeg tror denne plattformen har et stort potensial på grunn av den underliggende Microsoft Azure-teknologien, sammen med de smarte funksjonene InfoTiles har bygget inn i den. I Norge har vi gode tradisjoner for å dele informasjon og kunnskap på tvers av kommunene, sier Hagen.

Johnny Alexander Gunneng, administrerende direktør i InfoTiles, vet at InfoTiles' tette samspill med Microsoft-teknologier gir fordeler over hele linjen, både fra perspektivet som utvikler og for InfoTiles-kunder som bedre kan konsumere og dele informasjon og data.

"Løsningen vår fungerer sømløst med Microsoft-stakken. Når brukerne for eksempel logger seg på, bruker de Microsoft-kontoen sin. Når de vil dele informasjon, bruker de Microsoft Teams. De bruker Azure IoT for å samle inn data, og Power BI for å visualisere dem og dele dem med andre avdelinger i Lillestrøm kommune, i tillegg til å støtte innbyggere i andre kommuner. Siden alt ligger på Azure, er det 100 prosent Microsoft, sier Gunneng.

Bidra til en bærekraftig fremtid

Lillestrøm kommunes primære forpliktelse er overfor innbyggerne og deres livsmiljø. I prosessen med å løse lokale problemer med InfoTiles-plattformen kan kommunen nå gi et eksemplarisk bidrag til FNs program for bærekraftige byer (U4SSC). Dette initiativet måler bærekraftinnsatsen over hele verden for å bidra til å oppfylle målet om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Nå som ingeniørene i Lillestrøm legger inn data i sanntid i U4SSC-programmet, kan det sammenligne kommunens resultater med andre regioner og byer over hele verden. Partnerskapet med InfoTiles har hjulpet kommunen med å svare på FNs oppfordring om å bidra med sine data og erfaringer til global nytte.

Dette prosjektet har skapt verdifull innsikt gjennom små, men smarte investeringer. Det rettferdiggjør IoT-konseptet og viser hvor viktig digital kompetanse er i alle deler av organisasjonen.

 

Torbjørn Pedersen, Digitaliseringssjef / Lillestrøm kommune

 

Finn mer informasjon om kommunen i Lillestrøm.

Denne kronikken er skrevet i samarbeid med Microsoft og også publisert på Microsoft Customer Stories.

InfoTiles

InfoTiles provides AI-driven solutions that unlocks water insights, helping cities and utilities be more sustainable.