Go Back Up

Transformasjon av vannledninger: Analyse av soneovervåking for motstandsdyktig drift

10.mai.2023 13:59:07 • Skrevet av: InfoTiles

Vannverk bruker District Metering Analysis (DMA) som et grunnleggende verktøy for å overvåke og administrere vannforsyningsnettverk. DMA innebærer å dele nettverket inn i mindre distrikter eller soner og installere gjennomstrømningsmålere for å måle vannstrømmen inn og ut av hver sone. Ved å analysere strømningsdata fra DMA kan vannverkene identifisere lekkasjer, vurdere vannforbruksmønstre og ta informerte beslutninger om infrastrukturforbedringer og ressursallokering.

Ved å bruke DMA sammen med kunstig intelligens kan vannverkene oppnå flere fordeler og forbedre vannnettets robusthet. AI kan utnytte dataene som samles inn gjennom DMA og gi avanserte analyse- og prediksjonsfunksjoner, slik at vannverkene kan ta proaktive beslutninger og optimalisere nettverksdriften. 

Visualisering-av-resultat-klassifisert-i-4-kategorier-der-rod-er-verst-og-blå-er-best-til-bruk-i-artikkelen

DMA innebærer å dele nettverket inn i mindre distrikter eller soner og installere strømningsmålere for å måle vannstrømmen inn og ut av hver sone.

 

Etterspørselsanalyse og planlegging

DMA gir verdifulle data om vannforbruksmønstre i hvert distrikt. Vannverkene kan analysere dataene for å forstå perioder med høy etterspørsel, identifisere trender og anslå fremtidig etterspørsel. Denne informasjonen bidrar til kapasitetsplanlegging, infrastrukturinvesteringer og optimalisering av nettets ytelse. Det sikrer at vannverkene kan dekke vannbehovet på en effektiv måte, selv i perioder med høy etterspørsel eller i tider med økt belastning på systemet.

Forvaltning av vannbalansen

DMA gjør det mulig for vannverkene å beregne vannbalansen i hvert distrikt. Ved å sammenligne vannet som kommer inn i et distrikt med forbruket og tapene, kan vannverkene identifisere avvik. Dette bidrar til å sikre at vannet som leveres til en bestemt sone, måles og regnskapsføres nøyaktig, og reduserer vanntap på grunn av unøyaktig måling eller uautorisert bruk.


Håndtering av hendelser

DMA gjør det mulig å reagere raskt på hendelser som lekkasjer, brudd eller feil på utstyr. Ved å overvåke dataene kontinuerlig kan nettselskapene oppdage uregelmessigheter og uvanlige strømningsmønstre, noe som indikerer potensielle problemer. Ved å analysere strømningsdata fra DMA kan kunstig intelligens oppdage tidlige tegn på lekkasjer, brudd eller unormalt forbruk, slik at vannverkene kan iverksette umiddelbare tiltak før situasjonen eskalerer. Denne proaktive tilnærmingen bidrar til å redusere vanntap, forhindre skader på infrastrukturen og sikre uavbrutt vannforsyning.

Forutseende vedlikehold

Vannverk kan få tidlig varsling om utstyrssvikt eller rørforringelse ved å analysere historiske data fra DMA og andre relevante kilder. Ved å ta hensyn til faktorer som strømningshastigheter, trykksvingninger og miljøforhold kan AI-modeller gi innsikt i når og hvor vedlikeholdsaktiviteter bør prioriteres. Forsyningsselskapene kan proaktivt planlegge vedlikehold for å minimere nedetid og optimalisere ressursallokeringen.

Optimal drift av vannledningsnettet

Vannverk kan utnytte AI-algoritmer for å optimalisere forvaltningen av distribusjonsnettene sine ved hjelp av sanntidsdata fra DMA. AI tar hensyn til faktorer som etterspørsel, forsyningskapasitet og energikostnader. Ved å dynamisk justere pumpedrift, ventilinnstillinger og vannstrømfordeling basert på DMA-data i sanntid, kan vannverkene sikre effektiv og robust nettverksytelse og samtidig redusere driftskostnadene.

Scenarioanalyse og planlegging

Med DMA-løsningen fra InfoTiles kan vannverk simulere ulike scenarier og vurdere virkningen på vannnettet. Ved å kombinere DMA-data med prediktive modeller kan vannverkene vurdere virkningen av infrastrukturendringer, befolkningsvekst eller ekstreme værhendelser. Denne informasjonen bidrar til langsiktig planlegging, identifisering av sårbarheter og gjennomføring av resilienstiltak.

Beslutningsstøtte

Ved å analysere komplekse data fra DMA, værmeldinger og andre kilder kan vannverkene ta informerte beslutninger i sanntid med anbefalinger om driftstilpasninger, beredskapsstrategier og ressursallokering. Dette gjør det mulig for vannverkene å reagere raskt på endrede forhold, minimere driftsforstyrrelser og sikre vannnettets robusthet.

Mens DMA danner grunnlaget for forvaltning av vannnettet, forsterker integreringen av kunstig intelligens kapasiteten ved å introdusere avanserte analyser, prediktive funksjoner og beslutningsstøtte i sanntid. AI forbedrer avviksdeteksjon, prediktivt vedlikehold, nettverksoptimalisering og planlegging, noe som til syvende og sist forbedrer vannnettets motstandskraft, reduserer vanntap og forbedrer driftseffektiviteten for vannverk.

Ta kontakt

Hvordan kan vi samarbeide om dine unike utfordringer?

Du er velkommen til å kontakte oss.

Få Demo

InfoTiles

InfoTiles provides AI-driven solutions that unlocks water insights, helping cities and utilities be more sustainable.