Vann er vårt viktigste næringsmiddel og i Norge er har vi veldige mengder potensielt drikkevann.


Kommunenes utfordring er manglende reservekapasitet og et tildels kraftig foreldet ledningsnett, som vi har for lite kunnskap om. På vei fra vannverket til den enkelte forbruker lekker betydelige mengder renset drikkevann til grunnen. Konsekvensen er betydelige unødige utgifter og CO2-utslipp, unødig fremmedvann i avløpsnettet - med de følgene det får, samt fare for forurensing av drikkevannet. I perioder med høyt vannbruk og lite reservekapasitet, kan lekkasjen også bli kritisk.

Å lytte etter lekkasjer er tids- og kostnadskrevende og gir i liten grad kvalitetssikrede resultat. 

Lekkasje-kommunal-vannledning,-foto-Vannfakta_webVannlekkasje. Foto: Vannfakta


Et vesentlig verktøy for bærekraftig vannforsyning er digitale vannmålere. Disse leser av vannbruket i den enkelte boenhet automatisk, og sender informasjonen videre på gitte intervall. Personvernhensynene ivaretas. For den enkelte forbruker er fordelen i første omgang rettferdig vannavgift. De betaler for det faktiske forbruket. For kommunene og samfunnet som helhet er fordelene at digitale vannmålere gir et tilnærmet sanntidsbilde over vanndistribusjonen og vannforbruket. Satt opp i system blir disse et kvalitetssikret og effektivt verktøy i arbeidet med å avdekke lekkasjer.


Fordelene er innlysende: Fremfor å bruke ressurser på å lytte etter lekkasjer, kan kommunen konsentrere seg fullt og helt om å tette disse. Når kommunen får et effektivt verktøy for å avdekke lekkasjer og får utbedret disse, reduseres behovet for mengde produsert vann. Det vil igjen gi betydelige besparelser i kroner og CO2- utslipp. På lengre sikt kan lekkasjetettingen bidra til at en unngår unødige kapasitetsutvidelser av kommunens vanndistribusjon.

En kan enkelt etablere et robust system som kan håndtere forskjellige typer vannmålere over tid og med ulik type informasjonsteknologi. Teknologien er allerede tatt i bruk i kommuner.

Ta kontakt om du vil høre mer om smarte og digitale vannmålere eller Digital Vannstyring.

counter-g6618ac600_1280

Uten moderne teknologi er betydelige deler av vanndistribusjonen overlatt til gjetting. Med smarte vannmålere får kommunen faktabasert sanntidsdata.


Vil du vite mer om digitale og smarte vannmålere så kan du lese mer om det her eller se opptak av webinar om temaet her.

Jeg vil vite mer om Digital Vannstyring