Kvaliteten på de kommunale avløpsledningene varierer innad i den enkelte kommune, og landet over.

Fellesledninger gir unødig energibruk og representer fare for forurensing til vassdrag, badeplasser og boliger. Lav kvalitet og underdimensjonerte ledninger fører til lekkasjer både inn og ut. Foruten forurensing er resultatet tilførsel av betydelige mengder fremmedvann til spillvannsnettet - med de konsekvensene det har for lokale utslipp, tilbakeslag og kapasiteten i ledningsnettet og kloakkrenseanleggene. Mye fremmedvann på avløpsnettet øker også energikostnadene, kjemikalie-forbruket og CO2-utslipp.

Dette er ikke bærekraftig. LANDET over trenger vi bedre verktøy for å ivareta behovet for trygge overvanns- og avløpsledninger.

Vi i InfoTiles vil bidra. Vårt bidrag er å samle og forenkle data, slik at den blir lett tilgjengelig for kommunene i deres arbeid. Book et møte eller les mer og Digital Vannstyring her

Fornying-ledningsnett-overvann-og-avløp,-foto-Vannfakta_webFornying av ledningsnett - Overvann og avløp. Foto: Vannfakta


Ved bruk av komplekse dataverktøy som sammenstiller resultat fra målinger med tilgjengelig data fra eksempelvis ledningsnettet, nedbørsmengder og grunnvannstand, tilbyr vi kommuner et verktøy som effektiviserer, forenkler og trygger den daglige driften. Samtidig gir dette kommunen dokumentert innsikt i hvor utbedringsarbeid får best effekt. Les blant annet om hvordan vi hjelper Lillestrøm kommune her. 

Landets kommuner legger ned betydelige ressurser i å rapportere inn tall til Kostra, Mattilsynet og andre. Data om forhold som teknisk infrastruktur, tiltak, uønskede hendelser og miljøpåvirkning knyttet til liv i vassdrag, ligger spredt og selv om innrapporteringen er tidkrevende, blir resultatet grovkornet. I ettertid kan det være vanskelig å benytte denne kunnskapen i arbeidet i den enkelte kommunen.

Infotiles-888x500
Her monteres det sensorer i kummer for å kunne måle data

Gjennom verktøyet vi i InfoTiles leverer får kommunen kunnskapen som trengs, på en lett tilgjengelig måte. Da kan tallene ikke bare enkelt rapporteres videre, men også danne et verktøy som beskriver hvordan forholdet er og hvor langt en er kommet, men også data som kan benyttes i det langsiktige arbeidet.

 

Bestill et møte med oss i dag så kan vi se på hvordan vi kan hjelpe med å løse dine utfordringer. 

Jeg vil vite mer om Digital Vannstyring