Klimaendringene forstyrrer flommønsteret og landets kommuner må forberede seg på å håndtere plutselige regnværsflommer på uventede tidspunkt og -steder.


Flom og beredskap er et krevende ansvar. Spesielt for mindre kommuner, med begrensende midler, er det utfordrende å sikre innbyggernes sikkerhet knyttet til flom. I sitt skadeforebyggende arbeid trenger kommunene oversikt over vannets veier og pålitelige flomvarslingssystem, presentert på en måte som gjør informasjonen tilgjengelig. Kommunene trenger også datagrunnlag for å etablere bedre infrastruktur og for å kunne ta vare på vannet på en bærekraftig måte.

Mye av det nødvendige datagrunnlaget finnes, men ustrukturert gir tallene i liten grad meningsfylt informasjon. Vi i InfoTiles har utarbeidet løsninger som gjennom grundig analyse tilrettelegger kunnskapen og gir kommunene enkle svar på utfordrende ansvarsoppgaver. Book et møte for å høre mer om dette her. 

nazrin-b-va-Z3epzHjVbQA-unsplash


Ved å for eksempel sammenstille nedbørsfelts areal, vannlinjeavgrensinger og avrenninger per arealenhet, kart og værinformasjon for et gitt område, kan vi gi prognoser for vannmengden i definerte områder for de kommende ti-dagene. Meldingen vil beskrive om vannmengdene er innenfor de verdiene området er dimensjonert for, eller om dette vil bli problematisk slik at nødprosedyrer må iverksettes. På denne måten trygger og effektiviserer våre verktøy det kommunale skadeforebyggende arbeidet på kort sikt, samtidig som faktakunnskapen bidrar til vesentlig kvalitetsheving i planleggingen for fremtidige tiltak.

Leira
Elva Leira i Lillestrøm kommune


Ett konkret eksempel fra virkeligheten som viser dette: Den forholdsvis beskjedne elva Leira renner gjennom bebyggelse i Lillestrøm og inn i Glomma. NVE og andre har god oversikt over vannmengdene i de store vassdragene, men inntil nå har ingen hatt prognoser for Leira. Elven er for liten til at den har hatt tilstrekkelig interesse – bortsett fra for befolkningen og kommunen som har ansvaret for dem. For over elven Leira er det en bro, og den krysser elven med lav margin. I samarbeid med Lillestrøm kommune har InfoTiles montert en målestasjon som måler vann-nivået oppstrøms hvert 10 sekund. Informasjonen går til en maskinlæringsmodell, som kan forutsi vann-nivået med fem cm. nøyaktighet de neste 12 timene, til enhver tid. Dette gir kommunen 12 timer margin, for eksempel dersom evakuering eller planlagt syketransport blir aktuelt. Les hele artikkelen om prosjektet her.

Jeg vil vite mer om Digital Vannstyring