Norsk

Eksempler

Brukssaker om:

Soneovervåking (DMA)

Transforming Water Networks: District Metering Analysis (DMA) for Resilient Operations

Transformasjon av vannledninger: Analyse av soneovervåking for motstandsdyktig drift

Vannverk bruker District Metering Analysis (DMA) som et grunnleggende verktøy for å overvåke og administrere vannforsyningsnettverk. DMA innebærer å dele nettverket inn i mindre distrikter eller soner og installere gjennomstrømningsmålere for å måle vannstrømmen inn og ut av hver sone. Ved å analysere strømningsdata fra DMA kan vannverkene identifisere lekkasjer, vurdere vannforbruksmønstre og ta informerte beslutninger om infrastrukturforbedringer og ressursallokering.

Les mer